Geen afbeelding beschikbaar

Proces van Neurenberg: Nazileiders geëxecuteerd, Goering pleegt zelfmoord

16 Oct. - De elf nazileiders, die door het Tribunaal te Neurenberg veroordeeld waren tot den dood door den strop, zijn in den nacht van 15 op 16 October in tegenwoordigheid van 33 personen (militaire autoriteiten der vier bezettende mogendheden, doktoren en vertegenwoordigers van de pers) geëxecuteerd.

Goering had tevoren kans gezien een hoeveelheid cyaankali in te nemen tengevolge waarvan hij practisch onmiddellijk is overleden.

Het stoffelijk overschot van Goering en de geëxecuteerden is gecremeerd en de asch verspreid.

Volgens het verslag van de journalisten waren de laatste woorden van Von Ribbentrop: "God behoede Duitschland.... Mijn laatste wensch Is, dat de Duitsche eenheid blijft bestaan en dat er begrip tot stand komt tusschen het Oosten en het Westen en vrede voor de wereld."

Streicher: "Heil Hitler, nu ga ik naar God. De bolsjewisten zullen jullie wel krijgen."

Keitel: Jk volg mijn zonen. Alles voor Duitschland."

Jodl: ' Ik groet u, mijn Duitschland".

Frank: Ik vraag God mijn ziel te ontvangen. Moge de Heer mij genadig wezen."

Rosenberg antwoordde op de vraag of hij nog iets te zeggen had: Neen".

Frick: "God zegene Duitschland voor altijd."

Kaltenbrunner: Ik heb mijn volk en mijn land lief gehad. Ik heb in een moeilijken tijd mijn plicht tegenover mijn land gedaan en ik heb geen aandeel gehad in de misdaden, waarvan men mij beschuldigt."

Sauckel: "God behoede Duitschland en moge het opnieuw groot maken. God behoede mijn gezin "

Seyss-Inquart: Ik hoop, dat deze terechtstelling het laatste bedrijf is van de tragedie van den tweeden wereldoorlog en dat de lessen van dezen wereldoorlog zullen bijdragen tot vrede en begrip tusschen de volkeren. Ik geloof in Duitschland."

Van verschillende zijden is scherpe critiek geoefend op het feit, dat de nazileiders via de pers tot het laatst toe propaganda hebben kunnen voeren en door verschillende bladen werd de vrees uitgesproken, dat zij tengevolge van de groote publiciteit door een deel van het Duitsche volk als martelaars beschouwd zullen worden.

De Spandaugevangenis, gelegen in den Britschen sector van Berlijn, zal de toekomstige verblijfplaats zijn van Rudolf Hess en de zes overige nazileiders, die door het Tribunaal van Neurenberg tot gevangenisstraffen veroordeeld zijn.

(Vrije Volk - Trouw - Nwe Standaard -

United Press) (V. b. 6907 E)

Dit artikel is afkomstig uit:

Meer weten