Home » Tips
Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog

'Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog' van Robert Fruin

Robert Fruin schreef ‘Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog’ in 1859, en het is nog steeds een van de beste publicaties die ooit over het conflict werden geschreven. Dit betoog over wat er voorafging aan de Oorlog – de Reformatie en de Beeldenstorm – is ook nu nog noodzakelijk leesvoer om het tragische en indrukwekkende vervolg te kunnen begrijpen. Een klassieker uit de Nederlandse geschiedschrijving.

Religieuze intolerantie is bepalend geweest voor het uitbreken van de Opstand in de Nederlanden. Al in 1517 vaardigde landsheer Karel V wetten uit – plakkaten genaamd – die ketterij verboden: het drukken, schrijven, verspreiden en bezitten van ketterse boeken en afbeeldingen werd met de dood bestraft, net als het bijwonen van ketterse bijeenkomsten, het prediken van een tegendraadse religie en het huisvesten van ketters. In Duitsland voerde Karel en sinds 1559 zijn zoon Filips II al een ware godsdienstoorlog tegen onwillige vorsten en burgers. In de Nederlanden, het land van Erasmus met zijn open grenzen en internationale handel, raakte hervormingsgezinde opvatten snel verspreid. De repressie verhevigde en in de 17 provinciën verdrievoudigde het aantal publieke executies. Er heerste verwarring bij de hoge edelen, zoals de prins van Oranje en de graven van Hoorne en Egmond. Moesten ze trouw zijn aan de katholieke kerk, of opkomen voor de slachtoffers van geloofsvervolging? Waren ze hun wettige heer gehoorzaamheid verschuldigd, ook als ze daarmee hun eigen macht en invloed zouden verliezen?

Robert Fruin staat bekend als de vader van de Nederlandse geschiedwetenschap en was de eerste hoogleraar geschiedenis in Leiden. Hij schreef Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog in 1859. Het is nog steeds een van de beste publicaties ooit over het conflict. Dit betoog over wat er voorafging aan de oorlog – de Reformatie en de Beeldenstorm – is vierenhalve eeuw later nog steeds noodzakelijk om het tragische en indrukwekkende vervolg te kunnen begrijpen. Een klassieker uit de Nederlandse geschiedschrijving, geschikt gemaakt voor een breed publiek.

Bekijk hier alvast het leesfragment

Heb jij deze klassieker uit de Nederlandse geschiedschrijving al gelezen?